Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 juni 2009 - Ketselidis / Commissie

(Zaak F-72/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beroep - Voorafgaande administratieve klacht - Voorlopig antwoord - Verschoonbare dwaling - Ontbreken - Stilzwijgend afwijzend besluit - Te laat ingediende klacht - Niet-ontvankelijkheid - Arrest van een gemeenschapsrechter - Nieuw wezenlijk feit - Ontbreken)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Michalis Ketselidis (Brussel, België) (vertegenwoordiger: S. A. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Martin en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit houdende afwijzing van het door verzoeker ingediende verzoek tot herziening van de berekening van de pensioenjaren die in aanmerking moeten worden genomen bij de overdracht van zijn in Griekenland verworven pensioenrechten aan de communautaire regeling

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Ketselidis zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 272 van 25.10.2008, blz. 51.