Žaloba podaná dne 26. června 2009 - Strack v. Komise

(Věc F-62/09)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, kterým se zamítá stížnost žalobce ze dne 27. listopadu 2008 jako bezpředmětná a návrh žalobce na odškodné

Návrhová žádání žalobce

zrušit konkludentní rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 2008 o zamítnutí návrhu žalobce ze dne 8. května 2008 a v rozsahu nezbytném pro tento bod návrhového žádání nebo čtvrtý bod návrhové žádání, také rozhodnutí Komise o stížnosti ze dne 27. března 2009;

uložit žalované zaplacení přiměřeného odškodného ve výši alespoň 15 000 eur za průtahy a škody vzniklé dosavadním protiprávním jednáním Komise do dne podání této žaloby, pokud jde o řízení o hodnocení a povýšení a také neprovedení rozsudků T-85/04 a T-394/04;

krom toho uložit žalované, pokud jde o další zaviněné škody stejného druhu, povinnost zaplatit přiměřené odškodné ve výši alespoň 10 eur za den ode dne následujícího dni podání této žaloby do dne plného a řádného provedení rozsudků T-85/04 a T-394/04 prostřednictvím řádného ukončení řízení o hodnocení a povýšení týkajícího se žalobce, které je předmětem výše uvedených rozsudků, přičemž tomuto ukončení se v případě vyhovění pátému bodu návrhovému žádání 5 této žaloby rovná zaplacení plné výše odškodného;

uložit žalované povinnost zaplatit žalobci odškodné ve výši alespoň 5000 eur z důvodu nepravdivých tvrzení obsažených v dopise žalované ze dne 27. března 2009, které jdou nad rámec pouhého zamítnutí stížnosti a které poškozují žalobce, pokud jde o jeho čest a profesní pověst;

uložit žalované povinnost zaplatit žalobci odškodné ve výši alespoň 25 000 eur z důvodu zmaření možnosti řádného provedení řízení o hodnocení a povýšení týkajícího se žalobce, zaviněného výlučně žalovanou;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________