Kanne 26.6.2009 - Guido Strack v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-62/09)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Guido Strack (Köln, Saksa) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Vastaajan päätös, jolla se hylkäsi kantajan 27.11.2008 tekemän valituksen kohteen puuttumisen takia ja jolla se hylkäsi kantajan esittämän vahingonkorvausvaatimuksen, on kumottava

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii, että

-    Euroopan yhteisöjen komission kantajan 8.5.2008 esittämästä vaatimuksesta 8.11.2008 tekemä implisiittinen hylkäyspäätös ja siltä osin kuin sitä tai neljättä kanneperustetta varten on tarpeen, myös 27.3.2009 saatu valituksesta tehty päätös kumotaan

-    vastaaja velvoitetaan suorittamaan kohtuullinen, vähintään 15 000 euron suuruinen vahingonkorvaus siitä tämän kanteen vireille saattamiseen mennessä aiheutuneesta viivästymisestä ja vahingosta, joka johtuu komission tähänastisesta lainvastaisesta menettelystä arviointi- ja ylennysmenettelyiden osalta ja myös asioissa T-85/04 ja T-394/04 annettujen tuomioiden täytäntöön panematta jättämisestä

-    lisäksi vastaaja velvoitetaan suorittamaan samankaltaisista edelleen aiheutetuista vahingoista kohtuullinen, suuruudeltaan vähintään 10 euroa / päivä määrättävä vahingonkorvaus tämän kanteen vireilletuloa seuraavasta päivästä siihen asti kunnes asioissa T-85/04 ja T-394/04 annetut tuomiot on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön sillä, että niissä kysymyksessä olevat kantajaa koskevat arviointi- ja ylennysmenettelyt saatetaan lainmukaisesti päätökseen; tämä vahingonkorvaus rinnastetaan täydellisen surrogaattivahingonkorvauksen maksamiseen siinä tapauksessa, että tämän kanteen viides kanneperuste hyväksytään

-    vastaaja velvoitetaan maksamaan kantajalle vähintään 5 000 euroa vahingonkorvausta kantajan 27.3.2009 saamaan komission kirjeeseen sisältyvien sellaisten pelkän valituksen hylkäämisen ylimenevien paikkansapitämättömien väitteiden johdosta, joilla loukataan kantajan kunniaa ja ammatillista arvovaltaa

-    vastaaja velvoitetaan maksamaan kantajalle kohtuullinen, vähintään 25 000 euron suuruinen surrogaattivahingonkorvaus sillä perusteella, että vastaaja on yksin vastuussa kantajaa koskevan lainmukaisen arviointi- ja ylennysmenettelyn toteuttamismahdollisuuden raukeamisesta

-    Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________