Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 6 mei 2009 - Campos Valls / Raad

(Zaak F-39/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanwerving - Aanstelling - Ambt van hoofd van eenheid - Afwijzing van verzoekers sollicitatie - Voorwaarden van kennisgeving van vacature - Kennelijk onjuiste beoordeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Manuel Campos Valls (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad (vertegenwoordigers: M. Arpio Santacruz en I. Šulce, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van de besluiten van het TABG tot afwijzing van verzoekers sollicitatie naar het in mededeling aan het personeel CP46/06 bedoelde ambt van hoofd van de Spaanse eenheid bij DG A, Directoraat III - Vertaling en documentenproductie - Talendienst, en, anderzijds, tot aanstelling van een andere kandidaat in dat ambt

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 129 van 9.6.2007, blz. 28.