Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 6 maja 2009 r. - Campos Valls przeciwko Radzie

(Sprawa F-39/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zatrudnienie- Powołanie - Stanowisko szefa wydziału - Odrzucenie kandydatury skarżącego - Wymogi określone w ogłoszeniu o wakacie- Oczywisty błąd w ocenie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Manuel Campos Valls (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Rada (przedstawiciele: M. Arpio Santacruz i I. Šulce, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego, po pierwsze, odrzucającej kandydaturę skarżącego na stanowisko szefa Wydziału Hiszpańskiego w DG A, Dyrekcja III - Tłumaczenia i sporządzanie dokumentów - Służba językowa, którego dotyczył komunikat wewnętrzny nr CP46/06 i po drugie decyzji powołującej na to stanowisko innego kandydata

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 129 z 9.6.2007, s. 28