Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 4 listopada 2008°r. -Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-87/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Skarga odszkodowawcza - Zarzut niezgodnego z prawem zachowania służby medycznej Komisji - Niedopuszczalność - Brak złożenia wniosku o odszkodowanie w rozsądnym terminie)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieuwzględnieniu wniosku skarżącego o przyznanie mu odszkodowania za krzywdę, którą miał odnieść w związku z niezgodnym z prawem zachowaniem służby medycznej Komisji mającym mieć miejsce w ramach postępowania w przedmiocie trzech zaświadczeń lekarskich przedłożonych przez skarżącego w 2001 r.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

L. Marcuccio zostaje obciążony kosztami postępowania.

____________

1 - Dz. U. C 247 z dnia 20.10.2007°r., s 45.