Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 4 ноември 2008 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-41/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Социално осигуряване - Осигуряване за злополука и професионална болест - Инвалидност - Пенсиониране поради инвалидност - Мотиви - Отмяна)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: L. Garofalo, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет на делото

От една страна, отмяна на решението на Комисията за пенсиониране на жалбоподателя поради инвалидност, както и на поредица от актове, свързани с посоченото решение и, от друга страна, искане за обезщетение за вреди.

Диспозитив на решението

Отменя решението на Комисията на Европейските общности от 30 май 2005 г. за пенсиониране на г-н Marcuccio поради инвалидност.

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати на г-н Marcuccio сумата от 3 000 EUR.

Отхвърля жалбата в останалата част.

Комисията на Европейските общности понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и две трети от разноските, направени от г-н Marcuccio.

Г-н Marcuccio понася една трета от направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 131, 3.6.2006 г., стр. 54.