Διάταξη του Προέδρου του Πρωτοδικείου της 20ής Νοεμβρίου 2008 - SIAE κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-433/08 R)

(Ασφαλιστικά μέτρα - Απόφαση της Επιτροπής που διατάσσει την παύση εναρμονισμένης πρακτικής στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων του δημιουργού - Αίτηση αναστολής εκτελέσεως - Έλλειψη επείγοντος χαρακτήρα)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) (Ρώμη, Ιταλία) (εκπρόσωποι: M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo και S. Valentino, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: V. Di Bucci και F. Castillo de la Torre)

Αντικείμενο

Αίτηση αναστολής της εκτελέσεως του άρθρου 4, παράγραφος 2, της αποφάσεως C (2008) 3435 τελικό της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2008, σχετικά με διαδικασία του άρθρου 81 ΕΚ και του άρθρου 53 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (υπόθεση COMP/C2/38 698 - CISAC).

Διατακτικό

Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου διατάσσει:

Απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

____________