Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 9. oktober 2008 - Nijs mod Revisionsretten

(Sag F-49/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2005)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (ved avocat F. Rollinger)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (ved T. Kennedy, J.-M. Stenier og G. Corstens, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse A*11 i forfremmelsesåret 2005, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber frifindes, da søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

Bart Nijs bærer alle sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 154 af 1.7.2006, s. 26.