USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

20. června 2007

Věc F-51/06

Sabrina Tesoka

v.

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (FEACVT)

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek – Odstoupení – Žaloba na neplatnost a na náhradu škody – Neexistence rozhodnutí nepříznivě zasahujícího do právního postavení – Zjevná nepřípustnost“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, ve které S. Tesoka navrhuje jednak zrušení rozhodnutí FEACVT, ze dne 14. října 2005, které zamítá její žádosti směřující k získání náhrad škody, na které má údajně právo v důsledku ukončení svého zaměstnání v Nadaci, jakož i dokumentů potřebných pro dosažení sociální ochrany v její zemi bydliště, a jednak získání náhrady škody.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem

(Služební řád úředníků, článek 91; nařízení Rady č. 1365/75, čl. 17 odst. 2; nařízení Komise č. 91/88)

2.      Řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky

[Jednací řád Soudu prvního stupně, čl. 44 odst. 1 písm. c)]

1.       Pouze akty s právně závaznými účinky, jimiž mohou být bezprostředně a osobně dotčeny zájmy zúčastněných osob tím, že podstatným způsobem mění jejich právní postavení, mohou být považovány za akty, které nepříznivě zasahují do právního postavení. Navíc některé akty, i když se nedotýkají materiálních zájmů nebo postavení dotčeného úředníka, mohou být s ohledem na povahu nebo dotčenou funkci a okolnosti považovány za akty nepříznivě zasahující do právního postavení, pokud porušují morální zájmy nebo vyhlídky do budoucna zúčastněné osoby.

Tak tomu není v případě dopisu ředitele Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, který uvádí, že nemůže přijmout žádost bývalého dočasného zaměstnance vzít zpět jeho rozhodnutí o odstoupení. Takový dopis totiž neovlivňuje služební postavení zúčastněné osoby, protože toto postavení bylo ve skutečnosti určeno jeho rozhodnutím o odstoupení, které okamžitě nabylo účinnosti.

Právní postavení zúčastněné osoby nemění ani skutečnost, že Nadace v témže dopise vysvětlila, že nepotřebuje dokumenty vydané správou, aby se mohl přihlásit u vnitrostátních úřadů práce. Navíc toto vysvětlení není možné vykládat jako odmítnutí správy vydat tyto dokumenty.

(viz body 39 až 43)

Odkazy:

Soudní dvůr: 27. června 1973, Kley v. Komise, 35/72, Recueil, s. 679, body 4 a 5; 29. října 1981, Arning v. Komise, 125/80, Recueil, s. 2539, bod 17; 3. prosince 1992, Moat v. Komise, C‑32/92 P, Recueil, s. I‑6379, bod 9; 10. ledna 2006, Komise v. Alvarez Moreno, C‑373/04 P, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 42

2.      Návrhová žádání směřující ke zrušení uvedená v žalobě podané bývalým dočasným zaměstnancem s cílem získat, bez dalšího popisu a v nepřesných výrazech, plné odškodnění a všechny výhody, to znamená finanční plnění, na která si může zúčastněná osoba činit nárok na základě svého odstoupení, nesplňují podmínky stanovené v čl. 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Soudu prvního stupně.

(viz body 49 a 50)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 24. března 1993, Benzler v. Komise, T‑72/92, Recueil, s. II‑347, body 16, 18 a 19