VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

28 päivänä kesäkuuta 2007

Asia F-21/06

Joao da Silva

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Palkkaluokkaan nimittäminen – Ennen 1.5.2004 julkaistu johtajan virka – Henkilöstösääntöihin tehdyt muutokset – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 2 artikla ja 5 artiklan 5 kohta – Palkkaluokan määrittäminen uusien, epäedullisempien säännösten mukaisesti – Periaate, jonka mukaan kaikilla virkamiehillä on mahdollisuus urakehitykseen 

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Joao da Silva vaatii muun muassa 18.5.2005 tehdyn komission sen päätöksen kumoamista, jolla luokitellaan hänen palkkaluokakseen johtajan tehtävässä A*14, taso 2, kumoamista, hänen luokittelemistaan palkkaluokkaan A*15 7.11.2003 julkaistun avointa virkaa koskevan ilmoituksen KOM/R/8003/03 (EUVL C 268 A, s. 1) määräysten mukaisesti, sekä hänen uransa määrittämistä kokonaan uudestaan taannehtivin vaikutuksin siitä päivästä, jona hänen palkkaluokkansa ja tasonsa vahvistaminen oikaistaan tällä tavoin, viivästyskorot mukaan lukien

Ratkaisu: 18.5.2005 tehty komission päätös kumotaan siltä osin kuin siinä luokitellaan kantajan palkkaluokaksi A*14, taso 2. Komissio velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut, ja se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Asiassa väliintulijana esiintynyt neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohdan soveltaminen

(Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohta sekä liitteessä XIII olevan 5 artiklan 5 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

Koska henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.3.2004 annetusta neuvoston asetuksesta N:o 723/2004 puuttuvat siirtymäsäännökset sellaisen virkamiehen palkkaluokan ja tason määrittämisestä, joka on nimitetty ylempään virkaan sen jälkeen kun tämä asetus tuli voimaan 1.5.2004, ennen tätä päivää henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohdan nojalla aloitetun palvelukseenottamismenettelyn perusteella, nimitettäessä johtajaa ylennyksenä on sovellettava ratkaisua, jonka yhteisön lainsäätäjä on itse ottanut huomioon henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevassa 5 artiklan 5 kohdassa ja määrättävä siten luokittelemisesta ”seuraavaksi ylempään palkkaluokkaan”.

Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohdan nojalla aloitettu palvelukseenottamismenettely voidaan näet rinnastaa ylennykseen silloin, kun sitä sovelletaan palveluksessa olevaan virkamieheen tai toimihenkilöön. Tällaisessa tapauksessa virkamiehen nimittämistä ylempään virkaan ei voida pitää sellaisena toisena palvelukseen ottamisena toimielimen sisällä, joka keskeyttäisi hänen uransa, vaan etenemisenä uralla, eikä siitä voi seurata, että hänen palkkaluokkansa tai palkkatasonsa alenee ja hänen palkkansa vastaavasti alenee, koska muutoin loukattaisiin periaatetta, jonka mukaan kaikilla virkamiehillä on mahdollisuus urakehitykseen toimielimessään, sellaisena kuin tämä periaate on otettu henkilöstösääntöihin. Tällainen ratkaisu on erityisen välttämätön sen vuoksi, että se on hallinnolle kuuluvan huolenpitovelvollisuuden mukainen, ja se merkitsee muun muassa sitä, että kun toimivaltainen viranomainen antaa ratkaisun virkamiehen tilanteesta, sen on tarkasteltava kaikkia seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa sen päätökseen, ja otettava siinä yhteydessä huomioon yksikön edun lisäksi myös asianomaisen virkamiehen etu, koska virkamiehellä, joka on nimitetty ylempään virkaan hänen henkilökohtaisten ansioidensa perusteella, on laillinen intressi siihen, että hänen palkkaansa ei alenneta, ilman että tämä olisi voimassa olevien henkilöstösääntöjen vastaista.

(ks. 63, 75, 76, 79 ja 80 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 20/83 ja 21/83, Vlachos v. yhteisöjen tuomioistuin, 13.12.1984 (Kok. 1984, s. 4149, 23 kohta) ja asia C‑298/93 P, Klinke v. yhteisöjen tuomioistuin, 29.6.1994 (Kok. 1994, s. I‑3009, 38 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑133/89, Burban v. parlamentti, 20.6.1990 (Kok. 1990 s. II‑245, 27 kohta) ja yhdistetyt asiat T‑114/98 ja T‑115/98, Rodríguez Pérez ym. v. komissio, 1.6.1999 (Kok. H. 1999, s. I‑A‑97 ja II‑529, 32 kohta).