CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2007. gada 28. jūnijā

Lieta F‑21/06

Joao da Silva

pret

Eiropas Kopienu Komisiju u.c.

Ierēdņi – Iecelšana pakāpē – Direktora amats, kas izsludināts pirms 2004. gada 1. maija – Civildienesta noteikumu grozījumi – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. pants un 5. panta 5. punkts – Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas normas – Princips, saskaņā ar kuru visiem ierēdņiem ir tiesības veidot karjeru

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko da Silva lūdz atcelt Komisijas 2005. gada 18. maija lēmumu tiktāl, ciktāl tas attiecas uz viņa klasificēšanu direktora amatā A*14 pakāpes 2. līmenī, viņa klasificēšanu A*15 pakāpē saskaņā ar Paziņojumu par vakanci COM/R/8003/03, kas publicēts 2003. gada 7. novembrī (OV C 268 A, 1. lpp.), kā arī viņa karjeras pilnīgu atjaunošanu ar atpakaļejošu spēku no viņa klasificēšanas datuma koriģētā pakāpē un līmenī, ieskaitot kavējuma naudas izmaksāšanu

Nolēmums Atcelt Komisijas 2005. gada 18. maija lēmumu tiktāl, ciktāl tas klasificē prasītāju direktora amatā A*14 pakāpes 2. līmenī. Komisija atlīdzina da Silva tiesāšanās izdevumus, kā arī sedz savus tiesāšanās izdevumus pati. Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punkta piemērošana

(Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punkts; Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 5. punkts; Padomes Regula Nr. 723/2004)


Tā kā Regulā Nr. 723/2004, ar ko groza Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, nav pārejas noteikumu, lai noteiktu ierēdņa, kurš pēc šīs regulas spēkā stāšanās 2004. gada 1. maijā bija iecelts augstākā amatā, klasificēšanu pakāpē un līmenī, īstenojot darbā pieņemšanas procedūru, kas uzsākta pirms šī datuma atbilstoši Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punktam, ir jāvadās no risinājuma, ko Kopienas likumdevējs ir sniedzis Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 5. punktā gadījumiem, kad ierēdnis tiek iecelts direktora amatā, paaugstinot amatā, un tādējādi paredzot klasificēšanu “nākamajā augstākajā pakāpē”.

Darbā pieņemšanas procedūra, kas ir uzsākta saskaņā ar Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punktu un kas attiecas uz ierēdni vai darbinieku, kurš pašlaik tiek nodarbināts, var tikt pielīdzināta paaugstināšanai amatā. Tādā gadījumā iecelšana augstākā amatā nav uzskatāma par otrreizēju pieņemšanu darbā iestādē, pārtraucot viņa karjeru, bet par karjeras izaugsmi, un tā nevar izpausties, pazeminot viņa pakāpi vai līmeni, kam sekas ir viņa algas samazināšana, pretējā gadījumā tiek pārkāpts princips, saskaņā ar kuru visiem ierēdņiem ir tiesības veidot karjeru savā iestādē, kā šis princips ir paredzēts Civildienesta noteikumos. Šāds risinājums vēl vairāk ir nepieciešams tāpēc, ka tas atbilst administrācijas pienākumam ņemt vērā ierēdņu intereses, kas nozīmē, ka kompetentā iestāde, kad tā pieņem lēmumu par ierēdņa situāciju, ņem vērā visus elementus, kas var ietekmēt lēmumu, un, to darot, tā ņem vērā ne tikai dienesta intereses, bet arī attiecīgā ierēdņa intereses, jo ierēdnim, kurš ir iecelts augstākā amatā viņa personisko nopelnu dēļ, ir pamatota interese, kas nav pretēja spēkā esošo noteikumu normām, lai viņa atalgojums netiku samazināts.

(skat. 63., 75., 76., 79. un 80. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1984. gada 13. decembris, 20/83 un 21/83 Vlachos/Tiesa, Recueil, 4149. lpp., 23. punkts; 1994. gada 29. jūnijs, C‑298/93 P Klinke/Tiesa, Recueil, I‑3009. lpp., 38. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 20. jūnijs, T‑133/89 Burban/Parlaments, Recueil, II‑245. lpp., 27. punkts; 1999. gada 1. jūnijs, T‑114/98 un T‑115/98 Rodríguez Pérez u.c./Komisija, Recueil FP, I‑A‑97. un II‑529. lpp., 32. punkts.