Věc C-372/07

Nicole Hassett

v.

South Eastern Health Board

a

Cheryl Doherty

v.

North Western Health Board

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court)

„Soudní příslušnost – Nařízení (ES) č. 44/2001– Článek 22 bod 2 – Spory týkající se platnosti usnesení orgánů společností – Výlučná příslušnost soudů státu, ve kterém se nachází sídlo – Odborový svaz lékařů“

Shrnutí rozsudku

Soudní spolupráce v občanských věcech – Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení č. 44/2001 – Výlučná příslušnost – Spory týkající se společností a právnických osob

(Nařízení Rady č. 44/2001, čl. 22 bod 2)

Článek 22 bod 2 nařízení č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že se platnosti usnesení orgánů společnosti, ve smyslu tohoto ustanovení, netýká žaloba, v rámci které jeden z účastníků řízení tvrdí, že usnesením přijatým orgánem společnosti byla porušena práva, která tomuto účastníkovi řízení údajně přiznávají stanovy této společnosti.

K použití čl. 22 bodu 2 nařízení č. 44/2001 totiž nepostačuje, aby žaloba měla jakoukoliv spojitost s usnesením přijatým orgánem společnosti. Základním cílem výjimky z pravidla obecné příslušnosti zavedené tímto ustanovením a stanovující výlučnou příslušnost soudů členského státu, ve kterém se nachází sídlo společnosti, je soustředit příslušnost, aby nedocházelo k přijímání rozporných rozhodnutí týkajících se existence společností a platnosti usnesení jejich orgánů. Pokud by přitom veškeré spory týkající se usnesení orgánu společnosti musely spadat pod tento článek, znamenalo by to, že žaloby podané proti společnosti, nezávisle na tom, zda by měly smluvní, deliktní či jinou povahu, by téměř vždy spadaly do příslušnosti soudů členského státu, ve kterém má daná společnost sídlo.

Mimoto by takový výklad vedl k tomu, že odlišné příslušnosti stanovené čl. 22 bodem 2 by podléhaly jak spory, které by nemohly vést k rozporným rozhodnutím o platnosti usnesení orgánů společnosti, tak i spory, které vůbec nevyžadují přezkum formálních náležitostí zveřejňování aktů společnosti. Takový výklad by tudíž měl za následek rozšíření rozsahu působnosti čl. 22 bodu 2 nařízení č. 44/2001 nad rámec toho, co vyžaduje jeho cíl. Rozsah působnosti tohoto ustanovení proto zahrnuje pouze spory, ve kterých jeden z účastníků řízení zpochybňuje platnost usnesení orgánu společnosti s ohledem na použitelné společenstevní právo nebo ustanovení stanov týkající se fungování jejích orgánů.

(viz body 19–20, 22–26 a výrok)