PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 14 juni 2007

Mål F-121/05

Michel De Meerleer

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Allmänt uttagningsprov – Nekat tillträde till de skriftliga proven – Yrkeserfarenhet – Motiveringsskyldighet – Meddelande om uttagningskommitténs beslut – Begäran om omprövning”

Saken:         Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Michel De Meerleer har yrkat dels ogiltigförklaring av det beslut som uttagningskommittén vid det allmänna uttagningsprovet EPSO/A/19/04 fattade den 12 april 2005 om att inte godta hans ansökan till uttagningsprovet och ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut av den 30 maj 2005 att inte ta ställning till hans begäran om omprövning, dels att kommissionen ska förpliktas att utge skadestånd till honom för den skada som han påstås ha lidit.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Berättigat intresse av att få saken prövad

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Organisation – Villkor för tillträde och närmare bestämmelser

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 25, 90 och 91; bilaga III, artikel 7)

1.      En sökande till ett uttagningsprov för anställning som gemenskapstjänsteman har ett klart och faktiskt intresse av att begära ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut att inte ompröva sitt ursprungliga beslut att inte ge sökanden tillträde till uttagningsprovet på grund av bristande yrkeserfarenhet, när sökanden under alla omständigheter hade kunnat inge ett klagomål och väcka talan vid domstol mot det ursprungliga beslutet att neka tillträde till uttagningsprovet. Det utrymme för skönsmässig bedömning som en uttagningskommitté förfogar över vid omprövningen av sina beslut, vad beträffar bedömningen av de sökandes tidigare yrkeserfarenhet med avseende på såväl dess art och längd som på huruvida den har ett mer eller mindre nära samband med de krav som ställs för den tjänst som skall tillsättas, kan nämligen inte jämföras med den prövning som tillsättningsmyndigheten gör i samband med ett klagomål, vilken saknar befogenhet att ogiltigförklara eller ändra uttagningskommitténs beslut, och kan inte heller jämföras med gemenskapsdomstolens prövning av lagenligheten i samband med en talan, vilken skall begränsa sig till att kontrollera att det vid utövandet av uttagningskommitténs befogenhet att företa skönsmässig bedömning av varje sökandens yrkeserfarenhet inte har förekommit uppenbara fel.

Följaktligen måste sökanden kunna få till stånd en prövning vid gemenskapsdomstolen av lagenligheten av uttagningskommitténs beslut att inte ompröva sitt beslut att neka tillträde till uttagningsprovet, vilket fattats på grund av att begäran ingavs för sent, trots att gemenskapsdomstolen samtidigt skall pröva huruvida det ursprungliga beslutet är välgrundat.

(se punkterna 29, 30, 32 och 33)

Hänvisning till

domstolen den 5 april 1979, 117/78, Orlandi mot kommissionen, REG 1979, s. 1613, punkt 9; den 7 maj 1986, 52/85, Rihoux m.fl. mot kommissionen, REG 1986, s. 1555, punkt 9

förstainstansrätten den 13 december 1990, T-115/89, González Holguera mot parlamentet, REG 1990, s. II‑831, punkt 54; den 21 november 2000, T‑214/99, Carrasco Benítez mot kommissionen, REGP 2000, s. I‑A‑257 och II‑1169, punkterna 70 och 71; den 23 januari 2002, T-386/00, Gonçalves mot parlamentet, REGP 2002, s. I‑A‑13 och II‑55, punkt 34; den 25 mars 2004, T-145/02, Petrich mot kommissionen, REGP 2004, s. I‑A‑101 och II‑447, punkt 37

2.      Förfarandet för omprövning av ett beslut som fattats av en uttagningskommitté omfattas visserligen inte av bestämmelserna i artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna. För att en begäran om omprövning skall vara effektiv och det skall garanteras att de sökande kan använda detta rättsmedel i enlighet med principen om likabehandling krävs dock inte bara att det beslut som begäran om omprövning avser har överlämnats till sin adressat utan det krävs även att denne på ett ändamålsenligt sätt har kunnat få kännedom om dess innehåll. Administrationen är i det avseendet skyldig att tillse att de sökande på ett effektivt och enkelt sätt kan få kännedom om de beslut som personligen berör dem.

Uttagningskommitténs beslut, i ett uttagningsprov som anordnas av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO), att avslå en begäran om omprövning av ett beslut att neka en sökande tillträde till uttagningsprovet på grund av att begäran ingetts för sent strider inte mot artikel 25 i tjänsteföreskrifterna, mot artikel 7 i bilaga III till tjänsteföreskrifterna, mot meddelandet om uttagningsprov eller mot principen om likabehandling, även om det saknas bevis för att sökanden mottagit e-postmeddelandet med information om att beslutet tillförts hans personliga akt på EPSO:s webbplats, då det – även om det i meddelandet om uttagningsprov saknades preciseringar om hur uttagningskommitténs beslut skulle meddelas – av uppgifterna i meddelandet om uttagningsprov, jämförda med bilagan till detta och de klara instruktioner som fanns på EPSO:s webbplats, framgick dels att utgångspunkten för fristen för att inge en begäran om omprövning inte var avhängig av mottagandet av en underrättelse i ett e-postmeddelande som skickas till sökandens e-postadress, utan bestod i att en ny handling tillfördes hans personliga akt på EPSO:s webbplats, dels att sökanden aktivt måste hålla sig informerad om förändringar i akten vilket denne, i strid med sin omsorgsplikt, inte gjort.

(se punkterna 61, 72, 80, 81, 87 och 88)

Hänvisning till

förstainstansrätten den 17 maj 2006, T-95/04, Lavagnoli mot kommissionen, REGP 2006, s.I-A-2-121 och s. II‑A‑2‑569, punkterna 45 och 48