WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 19 kwietnia 2007 r.

Sprawa F‑9/06

Rui Canteiro Lopes

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Urzędnicy – Awans – Porównanie osiągnięć – Brak ostatecznego sprawozdania z oceny

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której R. Canteiro Lopes żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 4 marca 2005 r. o nieumieszczeniu jego nazwiska na liście urzędników uznanych za posiadających największe osiągnięcia i o jego nieawansowaniu do grupy zaszeregowania A 4 w postępowaniu w sprawie awansu za 2000 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron ponosi własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z oceny – Sporządzenie

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 2 akapit pierwszy, art. 43)

2.      Urzędnicy – Awans – Kryteria

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 45)

1.      W przypadku gdy sprawozdanie z oceny urzędnika nie mogło zostać sporządzone według zwykłych warunków postępowania ze względu na wyjątkowe okoliczności, takie jak odejście z instytucji oceniającego i oceniającego z odwołania, a także likwidacji zatrudniającej urzędnika dyrekcji generalnej, przygotowanie sprawozdania przez dyrektora generalnego, który na podstawie decyzji zatwierdzonej przez instytucję wykonującą uprawnienia przyznane regulaminem pracowniczym organowi powołującemu posiada uprawnienia nieokreślone w sposób szczególny w tej decyzji, pozostaje w zgodzie z wymogiem ciągłości działań administracji.

(zob. pkt 56)

2.      Ocena osiągnięć urzędników mogących ubiegać się o awans stanowi decydujące kryterium każdego awansu, natomiast wiek kandydatów oraz ich staż pracy w grupie zaszeregowania lub w służbie mogą zostać uwzględnione przez organ powołujący jedynie pomocniczo. Niemniej jednak w przypadku równych osiągnięć urzędników mogących ubiegać się o awans te dodatkowe kryteria mogą zasadnie stanowić czynnik decydujący o wyborze tego organu.

Różnica dwóch punktów między ocenami analitycznymi dwóch urzędników, którzy mają być awansowani i którzy pracują w dwóch różnych dyrekcjach generalnych nie może być, z uwagi na różnice w ocenie między dyrekcjami generalnymi, traktowana jako na tyle znacząca, aby nie uwzględnić pomocniczo innych kryteriów obiektywnych dotyczących sytuacji administracyjnej i osobistej zainteresowanych, takich jak staż pracy czy fakt, że dana osoba znajdowała się w ramach poprzedniej oceny na liście urzędników z największymi osiągnięciami.

(zob. pkt 63, 67, 68)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑207/99 P Komisja przeciwko Hamptaux, 9 listopada 2000 r., Rec. str. I‑9485, pkt 19

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑280/94 Lopes przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 29 lutego 1996 r., RecFP str. I‑A‑77, II‑239, pkt 138; sprawa T‑221/96 Manzo-Tafaro przeciwko Komisji, 5 marca 1998 r., RecFP str. I‑A‑115, II‑307, pkt 17; sprawa T‑116/00 Hørbye-Möller przeciwko Komisji, 13 marca 2001 r., niepublikowana w Zbiorze, pkt 39; sprawa T‑163/01 Perez Escanilla przeciwko Komisji, 11 lipca 2002 r., RecFP str. I‑A‑131, II‑717, pkt 29; sprawa T‑134/02 Tejada Fernández przeciwko Komisji, 9 kwietnia 2003 r., RecFP str. I‑A‑125, II‑609, pkt 42; sprawa T‑132/03 Casini przeciwko Komisji, 15 września 2005 r., Zb.Orz.SP str. I‑A‑253, II‑1169, pkt 57; sprawa T‑472/04 Tsarnavas przeciwko Komisji, 23 stycznia 2007 r., dotychczas nieopublikowana w Zbiorze, pkt 67