ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(δεύτερο τμήμα)

της 25ης Απριλίου 2007

Υπόθεση F-59/06

Petrus Kerstens

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπάλληλοι – Αξιολόγηση – Έκθεση εξελίξεως της σταδιοδρομίας – Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής – Εκπρόθεσμο – Προδήλως απαράδεκτο»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο P. Kerstens ζητεί την ακύρωση της εκθέσεως εξελίξεως της σταδιοδρομίας του για το έτος 2004, όπως οριστικοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2005 από τον δευτεροβάθμιο κριτή, καθώς και της από 6 Φεβρουαρίου 2006 αποφάσεως της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική ένστασή του κατά της εκθέσεως εξελίξεως της σταδιοδρομίας του για το έτος 2004.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Προσφυγή – Προηγούμενη διοικητική ένσταση – Προθεσμίες

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 25, 43 και 90 § 2)

2.      Υπάλληλοι – Προσφυγή – Προηγούμενη διοικητική ένσταση – Ημερομηνία υποβολής

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 90 § 2)

1.      Για να κοινοποιηθεί προσηκόντως μια απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (στο εξής: ΚΥΚ), δεν πρέπει να έχει απλώς ανακοινωθεί στον παραλήπτη της, αλλά πρέπει ο παραλήπτης αυτός να έχει λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου της. Συνεπώς, στην περίπτωση κατά την οποία ένας υπάλληλος λαμβάνει ηλεκτρονικώς την πληροφορία ότι η απόφαση περί οριστικοποιήσεως της εκθέσεως βαθμολογίας του εκδόθηκε και είναι διαθέσιμη στο εσωτερικό σύστημα πληροφορικής του οργάνου, οι προθεσμίες υποβολής διοικητικής ενστάσεως και ασκήσεως προσφυγής αρχίζουν να τρέχουν αφ’ ης στιγμής ο ενδιαφερόμενος εισέλθει στο σύστημα αυτό, ανοίξει τον σχετικό με την έκθεσή του ηλεκτρονικό φάκελο και λάβει με τον τρόπο αυτό πλήρη γνώση του περιεχομένου της εκθέσεως.

Συναφώς, η αξιοπιστία των ημερομηνιών και ωρών επισκέψεως στη σχετική ιστοσελίδα, όπως προκύπτουν από το ιστορικό της προσβάσεως στο εσωτερικό σύστημα πληροφορικής, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί βάσει απλών ισχυρισμών όσον αφορά την ύπαρξη κινδύνου αλλοιώσεως των δεδομένων, χωρίς αυτές οι σοβαρές κατηγορίες να στηρίζονται σε αρκούντως ακριβή, συνεκτικά και κρίσιμα στοιχεία σε σχέση με τις περιστάσεις της υπό κρίση υποθέσεως.

(βλ. σκέψεις 34 έως 36)

Παραπομπή:

ΔΕΚ: 15 Ιουνίου 1976, 5/76, Jänsch κατά Επιτροπής, Συλλογή τόμος 1976, σ. 539, σκέψη 10

ΠΕΚ: 23 Νοεμβρίου 2005, T‑507/04, Bravo-Villasante κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2005, σ. I‑A‑361 και II‑1609, σκέψη 29· 19 Οκτωβρίου 2006, T‑311/04, Buendía Sierra κατά Επιτροπής, Συλλογή 2006, σ. II‑4137, σκέψη 121

2.      Το άρθρο 90, παράγραφος 2, του ΚΥΚ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η διοικητική ένσταση δεν «υποβάλλεται» με την αποστολή της στο οικείο όργανο, αλλά με την παραλαβή της από το όργανο αυτό.

(βλ. σκέψη 39)

Παραπομπή:

ΔΕΚ: 26 Νοεμβρίου 1981, 195/80, Michel κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 1981, σ. 2861, σκέψεις 8 και 13

ΠΕΚ: 25 Σεπτεμβρίου 1991, T‑54/90, Lacroix κατά Επιτροπής, Συλλογή 1991, σ. II‑749, σκέψεις 28 και 29

ΔΔΔ: 15 Μαΐου 2006, F‑3/05, Schmit κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2006, σ. I‑A‑1‑9 και II‑A‑1‑33, σκέψη 28