TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2007 m. balandžio 20 d.

Byla F‑13/07

L

prieš

Europos vaistų agentūrą (EVA)

„Pareigūnai – Invalidumas – Invalidumo komisija – Atsisakymas sušaukti – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo L prašo panaikinti 2006 m. kovo 31 d. EVA sprendimą atmesti jo prašymą sudaryti Invalidumo komitetą, ir, kiek reikia, 2006 m. spalio 25 d. sprendimą, kuriuo atmestas jo skundas dėl minėto sprendimo.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Motyvuota nutartimi priimtas sprendimas – Sąlygos

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 111 straipsnis; Tarybos sprendimo 2004/752 3 straipsnio 4 dalis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis)

1.      Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 111 straipsnyje numatytas akivaizdaus nepriimtinumo atvejis taikomas ne tik tuomet, kai priimtinumą reglamentuojančių taisyklių pažeidimas yra toks aiškus ir akivaizdus, kad negalima pateikti jokio rimto argumento priimtinumo naudai, bet ir tais atvejais, kai teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą ir manydamas, jog bylos dokumentai suteikia pakankamai informacijos, yra visiškai įsitikinęs tuo, kad ieškinys nepriimtinas, be kita ko, dėl to, jog jame neatsižvelgiama į nusistovėjusioje teismų praktikoje nustatytus reikalavimus ir, be to, mano, kad surengus posėdį nebūtų galima gauti kokios nors naujos informacijos šiuo atžvilgiu. Tokiu atveju ieškinio atmetimas nutartimi ne tik prisideda prie proceso ekonomiškumo, bet ir padeda šalims sutaupyti posėdžio surengimo išlaidas.

(žr. 20 ir 21 punktus)

Nuoroda:

2007 m. kovo 27 d. Tarnautojų teismo sprendimo Manté prieš Tarybą, F‑87/06, dar nepaskelbto Rinkinyje, 16 punktas.

2.      Apie administracijos sprendimą pranešus asmeniui, turinčiam teisę atstovauti pareigūnui, kaip antai jo sutuoktinis, prasideda Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje numatytas trijų mėnesių terminas skundui pateikti. Šiuo atžvilgiu neturi reikšmės diena, kai pareigūnas iš tikrųjų sužino apie sprendimą, kuri priklauso nuo neapibrėžtų privataus pobūdžio aplinkybių, nepriklausančių nuo rūpestingumo, administracijos parodyto pranešant apie sprendimą, ir kurios ji negalėtų įrodyti.

(žr. 30 ir 32 punktus)

Nuoroda:

1997 m. birželio 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo H prieš Komisiją, T‑196/95, Rink. VT p. I‑A‑133 ir II‑403, 32–35 punktai.