ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (třetího senátu)

24. června 2008

Věc F-84/07

Agim Islamaj

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Bývalí dočasní zaměstnanci odměňovaní z rozpočtových položek ,Výzkum‘ – Povýšení – Odebrání bodů ze souboru bodů potřebných k povýšení – Přechod úředníka z položky ‚Výzkum‘ do položky ‚Provoz‘ souhrnného rozpočtu“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 EA, kterou se A. Islamaj domáhá, aby Soud prohlásil za protiprávní článek 2 rozhodnutí Komise ze dne 16. června 2004, ve znění rozhodnutí ze dne 20. července 2005, o podmínkách týkajících se řízení o povýšení úředníků odměňovaných z rozpočtových položek „Výzkum“ souhrnného rozpočtu, a aby zrušil rozhodnutí Komise o odebrání 38,5 bodu žalobce ze souboru bodů potřebných k povýšení, které nashromáždil jakožto dočasný zaměstnanec, a rozhodnutí nepovýšit jej do platové třídy AST 5 při povyšování v roce 2006, jakož i, v případě potřeby, zamítnutí odvolání, které podal k Výboru pro povýšení.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobce ponese dvě třetiny vlastních nákladů řízení. Komise ponese kromě vlastních nákladů řízení i jednu třetinu nákladů řízení žalobce.

Shrnutí

1.      Řízení – Lhůty pro podání opravného prostředku – Prekluze – Omluvitelný omyl – Pojem

(Služební řád, články 90 a 91)

2.      Úředníci – Žaloba – Podmínky přípustnosti – Návrhová žádání, která nejsou doplněna žalobním důvodem nebo argumentem, která však souvisí s jinými návrhovými žádáními – Přípustnost

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 35)

3.      Úředníci – Volné pracovní místo – Obsazení pracovního místa povýšením nebo přeložením – Oznámení o volném pracovním místě, které neumožňuje dopředu určit způsob, který se použije při obsazení tohoto pracovního místa – Žádost o pracovní místo, kterou je třeba chápat jako žádost o přeložení nebo povýšení

[Služební řád, čl. 29 odst. 1 písm. a) a článek 45]

4.      Řízení – Náklady řízení – Vyrovnání – Výjimečné důvody

(Jednací řád Soudu prvního stupně, čl. 87 odst. 3 první pododstavec; rozhodnutí Rady 2004/752, čl. 3 odst. 4)

1.       Pojem „omluvitelný omyl“ musí být, pokud se jedná o lhůty pro podání opravného prostředku, vykládán restriktivně a může se vztahovat pouze na výjimečné okolnosti, kdy dotyčný orgán zejména jednal takovým způsobem, že jeho jednání samo o sobě nebo rozhodujícím způsobem mohlo vyvolat u jednotlivce, který jednal v dobré víře a prokázal veškerou řádnou péči požadovanou od běžně informované osoby, přípustný zmatek. V takovém případě se totiž administrativa nemůže dovolávat vlastního nedodržení zásad právní jistoty a legitimního očekávání, jež bylo příčinou jednotlivcova omylu.

Omluvitelného omylu, který je způsobilý ospravedlnit pozdní podání úředníkova opravného prostředku, se dopouští úředník, který podle informací uvedených generálním ředitelem příslušným v personální oblasti namísto toho, aby podal stížnost proti aktu nepříznivě zasahujícímu do jeho právního postavení přímo orgánu oprávněnému ke jmenování, podá odvolání k Výboru pro povýšení, i když tento akt není součástí řízení o povýšení, a který poté, co bylo uvedené odvolání zamítnuto, podá opožděně stížnost.

(viz body 39 až 41 a 44)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 29. května 1991, Bayer v. Komise, T‑12/90, Recueil, s. II‑219, bod 29; 27. září 2007, Pelle a Konrad v. Rada a Komise, T‑8/95 a T‑9/95, Sb. rozh. s. II-4117, bod 93

2.      V rámci žaloby týkající se úředníků nepostačuje okolnost, že návrhová žádání nejsou doplněna žádným žalobním důvodem nebo argumentem, k vyvození závěru o jejich nepřípustnosti, vyplývá-li ze spisu, že souvisí s jinými návrhovými žádáními žaloby, v důsledku čehož jim lze vyhovět.

(viz bod 47)

3.      Vzhledem k různým možnostem, které čl. 29 odst. 1 písm. a) služebního řádu nabízí orgánu oprávněnému ke jmenování pro obsazení volného místa, nelze žádosti o volná pracovní místa v rámci jednoho orgánu předložené úředníky tohoto orgánu považovat a priori za žádosti o přeložení. Žádost o pracovní místo předloženou úředníkem týkající se volného pracovního místa u uvedeného orgánu je však třeba považovat za žádost o přeložení nebo povýšení, pokud oznámení o volném pracovním místě, které vylučuje možnost jmenování podle článku 45a služebního řádu, neumožňuje dopředu určit, zda bude pracovní místo obsazeno jedním nebo druhým způsobem, a pokud kategorizace pracovního místa neumožňuje dopředu poskytnout směrodatné informace v tomto ohledu.

Na takovou žádost o pracovní místo, která zahrnuje žádost o přeložení, i když se neomezuje pouze na ni, se tak vztahují ustanovení rozhodnutí Komise o podmínkách týkajících se řízení o povýšení úředníků odměňovaných z rozpočtových položek části „Výzkum“ souhrnného rozpočtu, podle kterých si úředníci, kteří byli dříve dočasnými zaměstnanci odměňovanými z rozpočtových položek „Výzkum“, neponechávají body potřebné pro povýšení získané v platové třídě, do které byli zařazeni před svým jmenováním úředníky ve zkušební době, pokud jdou přeloženi na svou žádost na pracovní místo, která spadá pod položku „Provoz“ souhrnného rozpočtu, do dvou let ode dne jejich jmenování.

(viz body 53, 54, 74, 75 a 77 až 79)

4.      Orgánu, který zneužívajícím způsobem napadá přípustnost žaloby, může být uložena náhrada části nákladů řízení vynaložených žalobcem, i když bude mít tento orgán ve věci úspěch.

(viz body 87 a 88)