A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (harmadik tanács)

2008. június 24.

F‑84/07. sz. ügy

Agim Islamaj

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – A kutatási előirányzat terhére fizetett korábbi ideiglenes alkalmazottak – Előléptetés – Hozott pontok törlése – A tisztviselő átkerülése az általános költségvetés kutatási előirányzatok részéből annak működési előirányzatok részébe”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. Islamaj azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a 2005. július 20‑i határozattal módosított, az általános költségvetés kutatási előirányzatának terhére fizetett tisztviselők előmeneteli rendszeréről szóló, 2004. június 16‑i bizottsági határozat 2. cikkének jogellenességét; semmisítse meg az ideiglenes alkalmazottként összegyűjtött, magával hozott 38,5 pontjának törlését kimondó bizottsági határozatot és a felperest a 2006. évi előléptetési időszakban AST 5 besorolási fokozatba elő nem léptető határozatot, valamint amennyiben szükséges, a felperesnek az előléptetési bizottsághoz benyújtott fellebbezését elutasító határozatot.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felperes maga viseli saját költségei kétharmadát. A Bizottság saját költségein felül köteles viselni a felperes költségeinek egyharmadát.

Összefoglaló

1.      Eljárás – Keresetindítási határidők – Jogvesztés – Menthető tévedés – Fogalom

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Elfogadhatósági feltételek – Saját jogalap vagy érv nélküli, de másik kérelemhez kapcsolódó kérelmek – Elfogadhatóság

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 35. cikk)

3.      Tisztviselők – Álláshely–üresedés – Előléptetés vagy intézményen belüli áthelyezés útján történő betöltés – Az alkalmazott módszer előzetes meghatározását lehetővé nem tevő álláshirdetés – Intézményen belüli áthelyezés vagy előléptetés iránti kérelemnek tekintendő pályázat

(Személyzeti szabályzat, 29. cikk, (1) bekezdés, a) pont és 45. cikk)

4.      Eljárás – Költségek – Ellentételezés – Kivételes indokok

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 87. cikk, 3. §, első bekezdés; 2004/752 tanácsi határozat, 3. cikk, (4) bekezdés)

1.      A keresetek benyújtásának határidejét illetően a menthető tévedés fogalmát megszorító módon kell értelmezni; az csak kivételes körülményekre vonatkozhat, így különösen azokra, amikor az érintett intézmény olyan jellegű magatartást tanúsított, amely önmagában vagy meghatározó mértékben okozta a jóhiszemű és egy átlagosan tájékozott személytől megkövetelt gondosságot tanúsító jogalany menthető tévedését. Ilyen esetben ugyanis az adminisztráció nem hivatkozhat arra, hogy ő maga figyelmen kívül hagyta a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét, ami a jogalany tévedésének alapjául szolgált.

Keresetének késedelmes benyújtását igazoló menthető tévedésben van az a tisztviselő, aki a személyzeti ügyekben illetékes főigazgató útmutatásainak megfelelően ahelyett, hogy a neki sérelmet okozó aktus ellen közvetlenül a kinevezésre jogosult hatósághoz fordulna panasszal, az előléptetési bizottsághoz nyújt be keresetet, jóllehet ezen aktus nem része az előléptetési eljárásnak illeszkedik, és aki az említett kereset elutasítását követően késve nyújtja be a panaszt.

(lásd a 39–41. és 44. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑12/90. sz., Bayer kontra Bizottság ügyben 1991. május 29‑én hozott ítéletének (EBHT 1991., II‑219. o.) 29. pontja; T‑8/95. és T‑9/95. sz., Pelle és Konrad kontra Tanács és Bizottság egyesített ügyekben 2007. szeptember 27‑én hozott ítéletének (EBHT 2007., II‑4117. o.) 93. pontja.

2.      A tisztviselőket érintő keresetek esetében az a körülmény, hogy egyes kérelmekhez nem kapcsolódik egyetlen saját jogalap vagy érv, nem elegendő az elfogadhatatlanságuk kimondásához, amennyiben az iratokból kitűnik, hogy e kérelmeket a kereset más kérelmeihez való kapcsolódásukra tekintettel el lehet fogadni.

(lásd a 47. pontot)

3.      Figyelemmel azon különböző lehetőségekre, amelyeket személyzeti szabályzat 29. cikke (1) bekezdésének a) pontja biztosít a kinevezésre jogosult hatóság számára az üres álláshely betöltésére, valamely intézményen belüli üres álláshelyekre ugyanezen intézmény tisztviselői által benyújtott pályázatok nem tekinthetők eleve intézményen belüli áthelyezés iránti kérelmeknek. A tisztviselő által az említett intézmény üres álláshelyére benyújtott pályázatot azonban intézményen belüli áthelyezés vagy előléptetés iránti kérelemnek kell tekinteni, amennyiben az álláshirdetés, miközben kizárja a személyzeti szabályzat 45a. cikke szerinti kinevezés lehetőségét, nem teszi lehetővé annak előrelátását, hogy az álláshelyet egyik vagy másik úton töltik‑e be, és ha az említett álláshely besorolása sem nyújt döntő tájékoztatást e tekintetben.

Az ilyen, intézményen belüli áthelyezés iránti kérelmet magában foglaló, jóllehet nem csak erre korlátozódó pályázat az általános költségvetés kutatási előirányzata terhére fizetett tisztviselők előléptetési eljárásra vonatkozó szabályokról szóló bizottsági határozat rendelkezéseine hatálya alá tartozik, amelyek szerint azon tisztviselők, akik korábban a kutatási előirányzat terhére fizetett ideiglenes alkalmazottak voltak, nem őrzik meg a próbaidős tisztviselőkként való kinevezésüket megelőző besorolási fokozatban szerzett előléptetési pontokat, amennyiben kérelmükre, intézményen belül a kinevezésüket követő két éven belül olyan álláshelyre helyezik át őket, amely az általános költségvetés működési előirányzata alá tartozik.

(lásd az 53., 54., 74., 75. és 77–79. pontot)

4.      Azon intézmény, amely visszaélésszerűen vitatja a kereset elfogadhatóságát, pernyertessége ellenére kötelezhető a felperes költségei egy részének viselésére.

(lásd a 87. és 88. pontot)