SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 10. junija 2008

Zadeva F-40/07

Cécile Baudelet-Leclaire

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Splošni natečaj – Nevpis na rezervni seznam – Enako obravnavanje“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero C. Baudelet-Leclaire v bistvu predlaga razglasitev ničnosti splošnega natečaja EPSO/AST/7/05, organiziranega za sestavo rezervnega seznama asistentov (AST 3) na področju finančnega poslovodenja/računovodstva in upravljanja pogodb/projektov.

Odločitev: Tožba se zavrne kot očitno neutemeljena. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Enako obravnavanje – Zaposlovanje – Natečaj

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga III, člen 5)

V okviru splošnega natečaja za dostop do zaposlitve javnih uslužbencev Skupnosti, ki je brez razlikovanja odprt kandidatom, ki so delali ali delajo v službi institucije, in kandidatom brez takih poklicnih izkušenj, iz statističnih podatkov, ki kažejo višjo stopnjo uspešnosti kandidatov iz prve skupine, ni mogoče sklepati, da obstaja diskriminatorno obravnavanje kandidatov iz ene ali druge skupine, saj je to razlikovanje mogoče pojasniti z več objektivnimi elementi, kot je na primer boljše poznavanje področja, ki je predmet natečaja.

(Glej točke 41, 43 in 44.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 31. maj 2005, Gibault proti Komisiji, T-294/03, ZOdl. JU, str. I-A-141 in II-635, točka 53; 30. november 2005, Vanlangendonck proti Komisiji, T-361/03, ZOdl. JU, str. I-A-377 in II-1709, točka 52; 12. marec 2008, Giannini proti Komisiji, T-100/04, še neobjavljena v ZOdl. JU, točka 157.