РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (пленум)

24 юни 2008 година

Дело F-116/05

Maria Concetta Cerafogli и Paolo Poloni

срещу

Европейска централна банка (ЕЦБ)

„Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Възнаграждение — Метод за изчисляване на годишното адаптиране на възнагражденията — Изпълнение на решение на общностния съд — Потвърждаващ акт — Недопустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 36.2 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за ЕО, с която г‑жа Cerafogli и г‑н Poloni искат по-конкретно и по същество, от една страна, отмяната на техните извлечения от платежни ведомости за юли 2001 г., издадени от ЕЦБ през февруари 2005 г. в изпълнение на Решение на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2003 г. по дело Cerafogli и Poloni/ЕЦБ (T‑63/02, Recueil, стр. II‑4929), както и от друга страна, предоставянето на обезщетение

Решение: Отхвърля жалбата като недопустима. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Служители на Европейската централна банка —Жалба — Увреждащ акт — Понятие — Потвърждаващ акт — Изключване

(член 36.2 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка; членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица; член 42 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка)

За жалбите, основани на член 36.2 от Протокола за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка и на член 42 от Условията за работа на персонала на банката, следва по аналогия да се прилага съдебната практика, съгласно която увреждащ акт е този, който засяга пряко и непосредствено правното положение на заинтересованото лице, като това качество не може да бъде признато по отношение на акт с чисто потвърдителен характер, какъвто е случаят за акт, който не съдържа никакъв нов елемент спрямо по-ранния увреждащ акт.

(вж. точки 41—43)

Позоваване на:

Съд — 21 януари 1987 г., Stroghili/Сметна палата, 204/85, Recueil, стр. 389, точка 6

Първоинстанционен съд — 7 юни 1991 г., Weyrich/Комисия, T‑14/91, Recueil, стр. II‑235, точка 35, 9 юни 1998 г., Biedermann и др./Сметна палата, T‑173/95, Recueil FP, стр. I‑A‑273 и II‑831, точка 39