PERSONALERETTENS DOM (plenum)

24. juni 2008

Sag F-116/05

Maria Concetta Cerafogli og Paolo Poloni

mod

Den Europæiske Centralbank (ECB)

»Personalesag – ECB’s personale – vederlag – metoden til beregning af den årlige tilpasning af lønningerne – opfyldelse af en dom afsagt af en af Fællesskabets retsinstanser – bekræftende retsakt – afvisning«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 36.2 i protokollen for statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, knyttet som bilag til EF-traktaten, hvorved Maria Cerafogli og Paolo Poloni nærmere bestemt har nedlagt påstand dels om annullation af deres lønsedler for juli 2001, således som udfærdigede af Den Europæiske Centralbank i februar 2005 til opfyldelse af Retten i Første Instans’ dom af 20. november 2003, Cerafogli og Poloni mod ECB (sag T-63/02, Sml. II, s. 4929), dels om tildeling af erstatning og renter.

Udfald: Sagen afvises. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – ansatte ved Den Europæiske Centralbank – søgsmål – akt, der indeholder et klagepunkt – begreb – bekræftende akt – ikke omfattet

(Protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, artikel 36.2; tjenestemandsvedtægten, artikel 90 og 91; almindelige ansættelsesbetingelser for Den Europæiske Centralbanks personale, artikel 42)

Retspraksis, ifølge hvilken en akt, der indeholder et klagepunkt, er den akt, som direkte og umiddelbart berører den berørtes retsstilling, hvorimod en afgørelse ikke kan anses for bebyrdende, hvis den er rent bekræftende, hvilket er tilfældet for en afgørelse, der intet ændrer i forhold til en tidligere afgørelse, som indeholder et klagepunkt, finder analog anvendelse på søgsmål i henhold til artikel 36.2 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank og artikel 42 i de almindelige ansættelsesbetingelser for Den Europæiske Centralbanks personale.

(jf. præmis 41-43)

Henvisning til:

Domstolen, 21. januar 1987, sag 204/85, Stroghili mod Revisionsretten, Sml. s. 389, præmis 6.

Retten, 7. juni 1991, sag T-14/91, Weyrich mod Kommissionen, Sml. II, s.  235, præmis 35; 9. juni 1998, sag T-173/95, Biedermann m.fl. mod Revisionsretten, Sml. Pers. I-A, s. 273, og II, s. 831, præmis 39.