ARREST VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(voltallige zitting)

24 juni 2008

Zaak F‑116/05

Maria Concetta Cerafogli en Paolo Poloni

tegen

Europese Centrale Bank (ECB)

„Openbare dienst – Personeel van de ECB – Bezoldiging – Berekeningsmethode van jaarlijkse aanpassing van bezoldigingen – Uitvoering van arrest van gemeenschapsrechter – Bevestigende handeling – Niet-ontvankelijkheid”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 36.2 van het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, gehecht aan het EG-Verdrag, en strekkende tot, kort samengevat, nietigverklaring van verzoekers’ salarisafrekeningen over de maand juli 2001, zoals de ECB die in februari 2005 heeft vastgesteld ter uitvoering van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 november 2003, Cerafogli en Poloni/ECB (T‑63/02, Jurispr. blz. II‑4929), alsmede toekenning van schadevergoeding.

Beslissing: Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard. Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

Samenvatting

Ambtenaren – Personeelsleden van de Europese Centrale Bank – Beroep – Bezwarend besluit – Begrip – Bevestigende handeling – Daarvan uitgesloten

(Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, art. 36.2; Ambtenarenstatuut, art. 90 en 91; Arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Europese Centrale Bank, art. 42)

De rechtspraak dat het bezwarend besluit het besluit is dat de rechtspositie van de betrokkene rechtstreeks en onmiddellijk raakt en dat deze hoedanigheid niet kan worden toegekend aan een louter bevestigend besluit, zoals dat het geval is bij een besluit dat ten opzichte van een eerder bezwarend besluit geen enkel nieuw element bevat, moet op overeenkomstige wijze worden toegepast op beroepen gebaseerd op artikel 36.2 van het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank en op artikel 42 van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Bank.

(cf. punten 41‑43)

Referentie:

Hof: 21 januari 1987, Stroghili/Rekenkamer, 204/85, Jurispr. blz. 389, punt 6

Gerecht van eerste aanleg: 7 juni 1991, Weyrich/Commissie, T‑14/91, Jurispr. blz. II‑235, punt 35; 9 juni 1998, Biedermann e.a./Rekenkamer, T‑173/95, JurAmbt. blz. I‑A‑273 en II‑831, punt 39