ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 8. apríla 2008

Vec F‑134/06

Giovanni Bordini

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Korekčný koeficient – Členský štát bydliska – Pojem bydlisko – Pojem hlavné bydlisko – Doklady“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou G. Bordini navrhuje zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu Komisie z 25. januára 2006, ktorým odmietol uplatniť na jeho dôchodok korekčný koeficient stanovený pre Spojené kráľovstvo, a prípadne zrušiť rozhodnutie z 18. augusta 2006 o zamietnutí jeho sťažnosti z 19. apríla 2006, ako aj zaviazať Komisiu zaplatiť úroky z dlžných súm, z dôvodu retroaktívneho uplatnenia korekčného koeficientu stanoveného pre Spojené kráľovstvo na jeho dôchodok od 1. apríla 2004, pričom tieto úroky sa vypočítajú na základe úrokovej sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie v rozhodnom období zvýšenej o dva body

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu nákladov, ktoré žalobcovi vznikli v súvislosti s neformálnym stretnutím 5. júna 2007. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania okrem polovice nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neformálnym stretnutím 5. júna 2007.

Abstrakt

Úradníci – Dôchodky – Korekčný koeficient

(Služobný poriadok úradníkov, článok 82)

Pojem bydlisko sa v zmysle článku 82 starého služobného poriadku, podľa ktorého sa na dôchodky uplatní opravný koeficient stanovený pre krajinu, v ktorej jeho poberateľ preukáže svoje bydlisko, vzťahuje na miesto, kde si bývalý úradník skutočne založil centrum svojich záujmov, t. j. miesto, ktoré dotknutá osoba určila, s vôľou dať mu stálu povahu, ako trvalé alebo zvyčajné centrum svojich záujmov, a o ktorom sa predpokladá, že v ňom bude hradiť svoje výdavky. Navyše pojem bydlisko zahŕňa, bez ohľadu na čisto kvantitatívny údaj o čase strávenom osobou na území niektorého štátu, okrem fyzickej prítomnosti na určitom mieste, aj úmysel dať tejto skutočnosti kontinuitu vyplývajúcu zo životných zvyklostí a z rozvinutia bežných sociálnych vzťahov. Uvedený pojem bydlisko je vlastný verejnej službe Spoločenstva a nemusí sa zhodovať s významom, ktorý mu dávajú vnútroštátne právne poriadky.

(pozri body 69 a 86)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 4. júna 2003, Del Vaglio/Komisia, T‑124/01 a T‑320/01, Zb. VS s. I‑A‑157, II‑767, bod 70, a tam citovaná judikatúra, bod 71, a tam citovaná judikatúra, a bod 72; 12. septembra 2005, Dionyssopoulou/Rada, T‑320/04, neuverejnený v Zbierke, bod 39; 27. septembra 2006, Kontouli/Rada, T‑416/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑181, II‑A‑2‑897, bod 71