Определение на Съда на публичната служба от 27 ноември 2008 г. - Miguelez Herreras/Комисия

(Дело F-22/08)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 116, 9.05.2008 г., стр. 33.