Žaloba podaná 17. augusta 2009 - Caminiti/Komisia

(vec F-71/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Paolo Caminiti (Tubize, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovanej zaradiť žalobcu do platovej triedy AST 9 platového stupňa 4 s koeficientom násobenia rovným 1 a v dôsledku toho preradenie žalobcu do platovej triedy AST 9 platového stupňa 2 s ponechaním koeficientu násobenia 1,071151

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zaradiť žalobcu do platovej triedy AST 9 platového stupňa 4 s koeficientom násobenia rovným 1 obsiahnuté vo výplatnej listine žalobcu z marca 2009,

v dôsledku toho preradiť žalobcu s účinnosťou od 1. marca 2009 do platovej triedy AST 9 platového stupňa 2 s ponechaním koeficientu násobenia 1,071151,

celkovo obnoviť kariérny postup žalobcu s retroaktívnym účinkom od 1. marca 2009, dátumu jeho zaradenia do takto upravenej platovej triedy a platového stupňa (vrátane zhodnotenia jeho skúsenosti v takto upravenom zaradení, jeho práv na postúpenie a jeho nároku na dôchodok), a to vrátane vyplatenia úrokov z omeškania na základe sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie uplatniteľnej v dotknutom období zvýšenej o dva body na všetky sumy zodpovedajúce rozdielu medzi platom zodpovedajúcim jeho zaradeniu uvedenému v rozhodnutí o zaradení a platom zodpovedajúcim zaradeniu, na ktorý mal mať nárok do dátumu vydania rozhodnutia o jeho riadnom zaradení; subsidiárne udeliť body na povýšenie žalobcu zodpovedajúce zmene koeficientu násobenia na "časový" koeficient,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________