Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 listopada 2008 r. - Artisjus przeciwko Komisji

(Sprawa 411/08 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego- Decyzja Komisji nakazująca zaprzestanie uzgodnionej praktyki w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapeszt, Węgry) (przedstawiciele: Z. Hegymegi-Barakonyi i P. Vörös, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre i V. Bottka, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania art. 3 w związku z art. 4 ust. 2 i 3 decyzji Komisji C (2008) 3435 wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 WE i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/C2/38.698 - CISAC), w zakresie w jakim dotyczą one skarżącej.

Sentencja postanowienia

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie.

____________

1 -