Beroep ingesteld op 31 maart 2009 - Chaouch / Commissie

(Zaak F-30/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luxemburg) (vertegenwoordigers: F. Moyse en A. Salerno, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoekster geen inrichtingsvergoeding toe te kennen

Conclusies van de verzoekende partij

vaststellen dat artikel 5 van bijlage VII bij het Statuut en artikel 20 van het Statuut geschonden zijn en, dientengevolge, het besluit van het TABG van 2 juli 2008 en van 8 december 2008 nietig verklaren;

erkennen dat verzoekster recht heeft op de inrichtingsvergoeding voorzien in artikel 5, lid 1, van bijlage VII bij het Statuut, vermeerderd met vertragingsrente vanaf de datum waarop die vergoeding verschuldigd was en tot aan de datum van daadwerkelijke betaling, tegen de rentevoet die de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode voor de basisherfinancieringsacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen verwijzen in de kosten van de procedure.

____________