Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. novembra 2008 - Domínguez Gonzáles/Komisia

(vec F-88/07)1

(Verejná služba - Technický asistent - Námietka nedostatku právomoci - Námietka neprípustnosti - Nedostatok právomoci Súdu pre verejnú službu)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Juan Luís Domínguez Gonzáles (Gérone, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne R. Nicolazzi Angelats, neskôr R. Nicolazzi Angelats a M.-C. Oller Gil, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a L. Lozano Palacios, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o náhradu škody, ktorá údajne vznikla žalobcovi zrušením pracovnej zmluvy s ECHO z dôvodu výsledku lekárskej prehliadky

Výrok uznesenia

1.    Súd pre verejnú službu nemá právomoc pre rozhodovanie o tejto žalobe.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 37, 9.2.2008, s. 34.