Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 март 2009 г. - Hambura/Парламент

(Дело F-4/08)1

(Публична служба - Срочно наети служители - Назначаване - Процедура за подбор - Недопускане - Обявление за назначаване на работа PE/95/S - Неизползване на заявлението за участие, съдържащо се в Официален вестник на Европейския съюз - Допустимост - Предварителна административна процедура)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Johannes Hambura (Soultzbach, Франция) (представител: S. Hambura, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: S. Seyr и K. Zejdová)

Предмет

Отмяна на решението на Дирекция "Персонал" от 5 декември 2007 година да не приеме кандидатурата на жалбоподателя, отмяна на конкурс РЕ/95/S, област: лекар, и започване отново на конкурсна процедура, в която да бъде позволено използването на изтеглено от Интернет заявление за участие.

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбата.

2)    Осъжда г-н Hambura да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 92, 12.4.2008 г., стр. 50.