Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (Πρώτο Τμήμα) της 10ης Μαρτίου 2009 - Σταύρος Γιαπράκης κατά Επιτροπής των Περιφερειών

(Υπόθεση F-106/07)1

(Δημόσια διοίκηση - Υπάλληλοι - Αμοιβή - Μεταφορά τμήματος των αποδοχών εκτός του κράτους τοποθέτησης - Άρθρο 17, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, του παραρτήματος VII του προϊσχύσαντος Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως - Λογαριασμός στεγαστικού ταμιευτηρίου - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων - Προϋποθέσεις - Παράτυπες μεταφορές - Πρόδηλος χαρακτήρας της παρατυπίας)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Σταύρος Γιαπράκης (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: M.-A: Lucas, avocat)

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωπος: P. Cervilla, επικουρούμενος από τον W. Wagenbaur, avocat)

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως της 21ης Νοεμβρίου 2006 περί επιστροφής των καταβληθέντων στον προσφεύγοντα-ενάγοντα ποσών βάσει διορθωτικού συντελεστή επί του τμήματος των αποδοχών του που μεταφέρθηκε στη Γαλλία από τον Απρίλιο 2004 ως τον Ιούνιο 2005 λόγω μη τηρήσεως των απαιτούμενων για τη μεταφορά αυτή προϋποθέσεων - Αγωγή αποζημιώσεως

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Νοεμβρίου 2006 περί επιστροφής των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή του διορθωτικού συντελεστή επί του τμήματος των αποδοχών του Σ. Γιαπράκη που μεταφέρθηκε στη Γαλλία από τον Απρίλιο 2004 ως τον Ιούνιο 2005 ύψους 1 246,06 ευρώ.

Υποχρεώνει την Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιστρέψει στον Σ. Γιαπράκη το ποσό των 1 246,06 ευρώ συν τους τόκους υπερημερίας από την ημερομηνία της επιστροφής και ως την πλήρη αποπληρωμή, βάσει του ισχύοντος κατά την επίμαχη περίοδο σταθερού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις βασικές συναλλαγές αναχρηματοδότησης αυξημένου κατά δύο μονάδες.

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή κατά τα λοιπά.

Καταδικάζει την Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

____________

1 - EE C 297 της 08/12/2007, σ. 49.