Žaloba podaná 24. februára 2009 - De Britto Patricio-Dias/Komisia

(vec F-16/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jorge de Britto Patricio-Dias (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Massaux, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu proti rozhodnutiu o jeho hodnotení počas roku 2007

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 21. novembra 2008 a v prípade, ak je to potrebné, zrušiť správu o služobnom postupe, ktorá sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________