Προσφυγή-αγωγή της 22ας Σεπτεμβρίου 2009 - Schlienger κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-79/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Marc Schlienger (Muchamiel, Ισπανία) (εκπρόσωποι: L. Levi και M. Vandenbussche, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακυρώσεως, αφενός, της αποφάσεως της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (στο εξής: ΑΔΑ) της 15ης Δεκεμβρίου 2008, η οποία παρελήφθη στις 16 Ιανουαρίου 2009, περί απορρίψεως του αιτήματος του προσφεύγοντος-ενάγοντος να αναγνωρισθεί ως επαγγελματική ασθένεια κατά την έννοια του άρθρου 73 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής: ΚΥΚ) η νόσος από την οποία αυτός πάσχει και, αφετέρου, εφόσον παρίσταται ανάγκη, αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της 11ης Ιουνίου 2009 περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως του προσφεύγοντος-ενάγοντος.

Αίτημα αποζημιώσεως ύψους 12.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη ο προσφεύγων-ενάγων.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ της 15ης Δεκεμβρίου 2008, η οποία παρελήφθη στις 16 Ιανουαρίου 2009, περί απορρίψεως του αιτήματός του να αναγνωρισθεί ως επαγγελματική ασθένεια κατά την έννοια του άρθρου 73 του ΚΥΚ η νόσος από την οποία αυτός πάσχει·

εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσει την απόφαση της 11ης Ιουνίου 2009 περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως·

να υποχρεώσει την καθής-εναγομένη να καταβάλει ποσό 12.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης·

να καταδικάσει την καθής-εναγομένη στα δικαστικά έξοδα.

____________