Žaloba podaná 22. septembra 2009 - Schlienger/Komisia

(vec F-79/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Marc Schlienger (Muchamiel, Španielsko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, avocats)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 15. decembra 2008, doručeného 16. januára 2009, o zamietnutí žiadosti žalobcu o uznanie choroby, ktorou trpí, ako choroby z povolania v zmysle článku 73 služobného poriadku, a v prípade potreby návrh na zrušenie rozhodnutia z 11. júna 2009 o zamietnutí sťažnosti žalobcu

Návrh na náhradu škody vo výške 12 000 eur za vzniknutú nemajetkovú ujmu.

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 15. decembra 2008, doručené 16. januára 2009, o zamietnutí žiadosti žalobcu o uznanie choroby, ktorou trpí, ako choroby z povolania v zmysle článku 73 služobného poriadku,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie z 11. júna 2009 o zamietnutí sťažnosti,

zaviazať žalovanú na náhradu škody vo výške 12 000 eur za vzniknutú nemajetkovú ujmu,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________