Жалба, подадена на 26 септември 2009 г. - Lenz/Комисия

(Дело F-80/09)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Erika Lenz (Osnabrück, Германия) (представители: J. Römer и V. Lenz, Rechtsanwälte)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на правния спор

Жалба за отмяна на Решение на Комисията от 4 май 2009 година, съгласно което не се възстановяват разходите за медицинско лечение от Heilpraktiker (лечител).

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска:

да се отмени решението на ответника от 4 май 2009 г. като решение по жалба от 8 юли 2009 г. и да се задължи ответника да осигури възстановяването на 85 % от разходите за лечител в размер на 297 евро, в случая възстановяването на 253 евро,

да се установи, че ответникът е задължен да изплати на жалбоподателя всички възникнали след 1 април 2009 г. разходи за медицинско лечение под формата на хонорари за лечител

да се осъди ответника да понесе направените от него съдебни разноски, както и разноските, направени от жалбоподателя в извънсъдебното и съдебното производство.

____________