Προσφυγή της 26ης Σεπτεμβρίου 2009 - Lenz κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-80/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Erika Lenz (Osnabrück, Γερμανία) (εκπρόσωποι: J. Römer και V. Lenz, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα να ακυρωθεί απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2009, να μην αναλάβει τα έξοδα για τη θεραπεία της προσφεύγουσας από πρακτικό θεραπευτή (Heilpraktiker).

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την από 4.5.2009 απόφαση της καθής, υπό τη μορφή της αποφάσεως επί της διοικητικής ενστάσεως της 8ης Ιουλίου 2009, και να υποχρεώσει την καθής να συναινέσει στην επιστροφή του 85 % των εξόδων του πρακτικού θεραπευτή ύψους 297 Ευρώ, ήτοι εν προκειμένω ποσού 253 Ευρώ,

να αναγνωρίσει ότι η καθής υποχρεούται να επιστρέψει στην προσφεύγουσα όλα τα έξοδα νοσηλείας που προέκυψαν μετά την 1η Απριλίου 2009 υπό τη μορφή αμοιβής του πρακτικού θεραπευτή,

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα καθώς και στα δικηγορικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η προσφεύγουσα πριν από τη δίκη και κατά τη διάρκεια αυτής.

____________