Žaloba podaná 26. septembra 2009 - Lenz/Komisia

(vec F-80/09)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Erika Lenz (Osnabrück, Nemecko) (v zastúpení: J. Römer a V. Lenz, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie zo 4. mája 2009 o nepokrytí nákladov na liečbu žalobkyne "Heilpraktiker" (liečiteľom)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie žalovanej zo 4. mája 2009 vo forme rozhodnutia o odvolaní z 8. júla 2009 a uložiť žalovanej, aby nahradila žalobkyni 85 % nákladov na liečiteľa vo výške 297 eur, v predmetnom prípade teda vo výške 253 eur,

určiť, že žalovaná je povinná nahradiť žalobkyni všetky liečebné náklady vo forme honorárov liečiteľa, ktoré vznikli po 1. apríli 2009,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania, ako aj nákladov na právne zastúpenie žalobkyne vzniknutých pred súdnym konaním a počas neho.

____________