Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 7ης Οκτωβρίου 2009 - Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-3/08) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Άρνηση οργάνου να μεταφράσει απόφαση - Προσφυγή-αγωγή προδήλως στερούμενη νομικού ερείσματος - Άρθρο 94 του Κανονισμού διαδικασίας)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Luigi Marcuccio ((Tricase, Ιταλία) (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: J. Currall και C. Berardis-Kayser, επικουρούμενοι από τον A. Dal Ferro, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως να μη μεταφρασθεί ένα υπηρεσιακό σημείωμα στη γλώσσα που επέλεξε ο προσφεύγων-ενάγων - Αίτημα αποζημιώσεως

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Απορρίπτει την προσφυγή του L. Marcuccio ως προδήλως στερούμενη νομικού ερείσματος.

Καταδικάζει τον L. Marcuccio στα δικαστικά έξοδα.

Υποχρεώνει τον L. Marcuccio να καταβάλει στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης το ποσό των 1 000 ευρώ.

____________

1 - ΕΕ C 64 της 8.3.2008, σ. 68.