Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. októbra 2009 - Marcuccio/Komisia

(vec F-3/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Zamietnutie inštitúcie preložiť rozhodnutie - Žaloba zjavne bez právneho základu - Článok 94 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia nepreložiť oznámenie do jazyka zvoleného žalobcom - Žaloba o náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba pána Luigiho Marcuccia sa zamieta ako zjavne bez právneho základu.

2.    Pán Luigi Marcuccio je povinný nahradiť trovy konania.

3.    Pán Luigi Marcuccio je povinný zaplatiť Súdu pre verejnú službu sumu 1 000 eur.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008, s. 68.