Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 lipca 2009 r. - Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-39/08)1

Służba publiczna - Urzędnicy - Urlop - Czynności przedstawiciela pracowników - Oddelegowanie w połowie wymiaru czasu pracy do celów reprezentacji związkowej - Czynności reprezentacji ustanowionej na podstawie regulaminu pracowniczego - Nieobecność nieusprawiedliwiona - Pomniejszenie prawa do urlopu - Artykuł 60 regulaminu pracowniczego

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności szeregu decyzji dotyczących pomniejszenia o 32 dni prawa skarżącego do urlopu za 2007 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona

G. Lebedef ponosi całość kosztów postępowania

____________

1 - Dz.U. C 158 z 21.06.2008, s. 27