Προσφυγή της 9ης Μαρτίου 2009 - De Benedetti-Dagnoni κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-21/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Rosangela De Benedetti-Dagnoni (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως περί μη προαγωγής της προσφεύγουσας στον βαθμό AST 7 στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2008 και, στο μέτρο που απαιτείται, των αποφάσεων περί προαγωγής στον βαθμό αυτό υπαλλήλων με λιγότερα προσόντα.

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ περί μη προαγωγής της προσφεύγουσας στον βαθμό AST 7 στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2008 και, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, τις αποφάσεις περί προαγωγής στον βαθμό αυτό υπαλλήλων με λιγότερα προσόντα·

να καταδικάσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.

____________