Žaloba podaná 27. februára 2009 - Meister/ÚHVT

(vec F-17/09)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Herbert E. Meister (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: H.-J. Zimmermann, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti žalobcu proti výpočtu bodov potrebných na povýšenie za rok 2008 a návrh na náhradu škody z dôvodu porušenia zásad riadnej správy zamestnancov

Návrhy žalobcu

zrušiť zamietavé rozhodnutie predsedu z 20. decembra 2008 proti internej sťažnosti podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku, ktorú podal žalobca 20. augusta 2008,

zaviazať žalovaného, aby žalobcovi zaplatil náhradu škody, ktorej výška sa ponecháva na zváženie Súdu,

zaviazať žalovaného na náhradu všetkých trov konania.

____________