Beroep ingesteld op 18 februari 2009 - A / Commissie

(Zaak F-12/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: A (Port-Vendres, Frankrijk) (vertegenwoordigers: B. Cambier, A. Paternostre, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, verzoek om de Commissie aansprakelijk te stellen voor bepaalde fouten die jegens de verzoekende partij zouden zijn gemaakt in het kader van de procedure op basis van artikel 73 van het Statuut alsmede verzoek om nietigverklaring van een aantal besluiten houdende weigering om de bepalingen van artikel 73, lid 2, sub b, van het Statuut op de verzoekende partij toe te passen, om haar een reeks documenten te doen toekomen die deel uitmaken van haar medisch dossier en om haar bepaalde ziektekosten te vergoeden. Anderzijds, verzoek om vergoeding van de schade die zou zijn geleden.

Conclusies van de verzoekende partij

de Commissie aansprakelijk stellen voor fouten die zij jegens de verzoekende partij heeft gemaakt in het kader van de procedure op basis van artikel 73 van het Statuut en van de gemeenschappelijke regeling "betreffende de verzekering van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen tegen ongevallen en beroepsziekten";

de besluiten van de Europese Commissie van 8 april en 13 november 2008 houdende weigering om de bepalingen van artikel 73, lid 2, sub b, van het Statuut op de verzoekende partij toe te passen, nietig verklaren, haar een reeks documenten doen toekomen die deel uitmaken van haar medisch dossier en haar bepaalde ziektekosten vergoeden;

de Europese Commissie veroordelen tot onmiddellijke betaling aan de verzoekende partij van de uitkering bedoeld in artikel 73, lid 2, sub b, van het Statuut, dat wil zeggen 1 422 024 EUR, haar de gevraagde documenten doen toekomen en haar de volledige ziektekosten vergoeden die zij reeds heeft gemaakt en welke zij nog zal maken wegens de beroepsziekte waaraan zij lijdt;

de Europese Commissie veroordelen tot betaling aan de verzoekende partij van vertragingsrente tegen het door de Europese Centrale Bank vastgestelde tarief, vermeerderd met twee punten, over het bedrag van de krachtens artikel 73, lid 2, sub b, van het Statuut te betalen uitkering, vanaf december 2004, de datum waarop had moeten worden erkend dat de verzoekende partij aan een beroepsziekte leed;

de Europese Commissie veroordelen tot betaling aan de verzoekende partij, op grond van haar recht op volledige vergoeding van de geleden schade en naast de eerder genoemde bedragen, van het bedrag van 1 949 689 EUR, welk bedrag overeenkomt met het verschil tussen het totaalbedrag van de geleden schade en dat van de forfaitaire uitkering die aan de verzoekende partij verschuldigd is uit hoofde van artikel 73, lid 2, sub b, van het Statuut;

de Europese Commissie veroordelen tot betaling aan de verzoekende partij van het bedrag van 25 000 EUR of van elk ander bedrag dat het Gerecht juist acht voor de immateriële schade die is geleden wegens veelvuldige fouten en onregelmatigheden van de diensten van de Europese Commissie bij de op de verzoekende partij betrekking hebbende medische procedures;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen verwijzen in de kosten.

____________