ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 31. januára 2008

Vec F‑99/05

Günter Wilms

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2004 – Pridelenie prednostných bodov – Časová pôsobnosť ustanovení nového služobného poriadku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou G. Wilms navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie Komisie stanovujúce celkový počet bodov, ktoré mu boli pridelené v rámci povyšovania za rok 2004, a rozhodnutie o nezapísaní jeho mena do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy A 5 v rámci tohto povyšovania

Rozhodnutie: Rozhodnutie o stanovení celkového počtu bodov žalobcu na konci povyšovania za rok 2004 a rozhodnutie o jeho nepovýšení v rámci tohto povyšovania sa zrušujú. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Komisia znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Povýšenie – Uplatniteľné pravidlá – Povyšovanie za rok 2004

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII, článok 6 druhý odsek)

2.      Úradníci – Povýšenie – Uplatniteľné pravidlá – Povyšovanie za rok 2004

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45; nariadenie Rady č. 723/2004, článok 2)

3.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

4.      Úradníci – Žaloba – Záujem na konaní

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

1.      Cieľom článku 6 druhého odseku prílohy XIII služobného poriadku nie je stanoviť znenie služobného poriadku, ktoré sa uplatní na povyšovanie za rok 2004, ale stanoviť to znenie, ktoré je rozhodujúce pre účinky rozhodnutí o povýšení prijatých na konci tohto obdobia. Predmetom tohto ustanovenia je zabezpečiť úradníkom, u ktorých bolo rozhodnutie o povýšení prijaté na konci roka 2004, ale ich povýšenie nadobudlo účinnosť pred 1. májom 2004, aby ich služobný postup, predovšetkým postup do vyššej platovej triedy v súvislosti s ich povýšením, bol rovnaký, ako služobný postup, ktorý by vyplýval z rozhodnutia o ich povýšení prijatého pred nadobudnutím účinnosti služobného poriadku, zmeneného a doplneného nariadením č. 723/2004.

(pozri bod 47)

2.      Ak v nariadení č. 723/2004 neexistujú ustanovenia, ktoré by upravovali výnimku zo zásady okamžitého uplatňovania nových pravidiel vyplývajúcich z tohto nariadenia, ktoré s účinnosťou od 1. mája 2004 mení a dopĺňa služobný poriadok ako aj podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 45 služobného poriadku, zmenený a doplnený týmto nariadením, sa uplatňuje ihneď od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Preto Komisia nemohla legálne uplatniť v novembri 2004 ustanovenia článku 45 starého služobného poriadku, ktoré boli zrušené uvedeným nariadením, pri prijatí rozhodnutia o stanovení celkového počtu bodov úradníka za zásluhy na konci povyšovania za rok 2004 a rozhodnutia o jeho nepovýšení v rámci tohto povyšovania.

(pozri body 52, 53)

3.      Je protiprávne také rozhodnutie Komisie, ktorým sa v rámci povyšovania za rok 2004 stanovuje celkový počet bodov úradníka za zásluhy bez toho, aby boli osobitne zohľadnené ďalšie dve kritériá uvedené v článku 45 služobného poriadku, ktorý je účinný od 1. mája 2004, t. j. používanie úradníkom pri plnení jeho povinností iných jazykov než jazyka, o dôkladnej znalosti ktorého predložil dôkaz pri jeho vymenovaní, a prípadne aj úroveň zodpovednosti, ktorú preberá pri výkone svojich povinností.

Protiprávnosť tohto rozhodnutia spôsobuje, že je protiprávne aj rozhodnutie o nepovýšení uvedeného úradníka, ak by nové hodnotenie porovnateľných kandidatúr, ktoré zohľadní aj dve uvedené kritériá, mohlo viesť k zjavne odlišnému posúdeniu poradia zásluh úradníkov, a prípadne umožniť tomuto úradníkovi dosiahnuť hranicu povýšenia stanovenú pre dané povyšovacie obdobie.

(pozri body 55,57, 59 – 61)

4.      Žaloba je prípustná len vtedy, ak má žalobca osobný záujem na zrušení aktu, ktorý napáda. Úradník sa nemôže domnievať, že bol poškodený zoznamom povýšených úradníkov a má teda osobný záujem na zrušení tohto zoznamu len v rozsahu, v akom jeho meno nebolo v tomto zozname uvedené, ak uvedené povýšenia nebránia tomu, aby po skončení nového porovnávacieho hodnotenia zásluh v súlade s článkom 45 služobného poriadku bol aj on povýšený v rámci daného povyšovacieho obdobia. Návrhy na zrušenie celého uvedeného zoznamu sú teda neprípustné.

(pozri body 65 – 67)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 21. novembra 1996, Michaël/Komisia, T‑144/95, Zb. VS s. I‑A‑529, II‑1429, bod 31; 28. septembra 2004, MCI/Komisia, T‑310/00, Zb. s. II‑3253, bod 44