Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 14ης Σεπτεμβρίου 2010 - ΑΕ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-79/09)

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι- Κοινωνική ασφάλιση - Ασφάλιση κατά ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων - Άρθρο 73 του ΚΥΚ - Άρνηση αναγνωρίσεως της επαγγελματικής προελεύσεως μιας νόσου - Υπερευαισθησία στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: AE (Muchamiel, Ισπανία) (εκπρόσωποι: L. Levi και M. Vandenbussche, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς J. Currall και D. Martin, στη συνέχεια J. Currall και J. Baquero Cruz)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως, αφενός, της αποφάσεως της ΑΔΑ της 15ης Δεκεμβρίου 2008, η οποία παρελήφθη στις 16 Ιανουαρίου 2009, περί απορρίψεως του αιτήματος του προσφεύγοντος-ενάγοντος να αναγνωρισθεί η πάθησή του ως επαγγελματική νόσος, κατά την έννοια του άρθρου 73 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και, αφετέρου, εφόσον παρίσταται ανάγκη, αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της 11ης Ιουνίου 2009 περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως του προσφεύγοντος-ενάγοντος. Αίτημα καταβολής ποσού 12 000 ευρώ ως χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω της ηθικής βλάβης την οποία υπέστη ο προσφεύγων-ενάγων.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Υποχρεώνει την Επιτροπή να καταβάλει στον AE το ποσό των 2 000 ευρώ.

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή κατά τα λοιπά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει, πλην των εξόδων της, το ένα τέταρτο των δικαστικών εξόδων του προσφεύγοντος-ενάγοντος.

Ο προσφεύγων-ενάγων φέρει τα τρία τέταρτα των δικαστικών εξόδων του.

____________