Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 14. septembra 2010 - Da Silva Pinto Branco/Súdny dvor

(vec F-52/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Prijímanie - Úradník v skúšobnej dobe - Prepustenie po ukončení skúšobného obdobia - Právo na obranu - Posúdenie spôsobilosti - Súdne preskúmanie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Delfina Da Silva Pinto Branco (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: M. Erniquin a C. Defago, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor (v zastúpení: A. V. Placco, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Po prvé návrh na zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobkyne. Po druhé návrh na jej menovanie alebo subsidiárne jej opätovné zaradenie do funkcie úradníka v skúšobnej dobe. Po tretie návrh na náhradu škody za spôsobenú nemajetkovú ujmu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Delfina Da Silva Pinto Branco je povinná nahradiť celé trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 244, 10.10.2009, s. 16.