Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (3ο τμήμα) της 15ης Δεκεμβρίου 2010 - Angulo Sánchez κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-67/09) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Ειδική άδεια - Σοβαρή ασθένεια ανιόντος - Τρόπος υπολογισμού του αριθμού των ημερών αδείας σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας περισσοτέρων του ενός ανιόντων)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Nicolás Angulo Sánchez (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis και É. Marchal, δικηγόροι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: K. Zieleśkiewicz, M. Bauer)

Αντικείμενο

Ακύρωση των αποφάσεων του καθού με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αιτήσεις του προσφεύγοντος για χορήγησης ειδικής άδειας λόγω της σοβαρής ασθένειας των γονέων του.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Ακυρώνει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Οκτωβρίου 2008 και της 8ης Δεκεμβρίου 2008, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αιτήσεις του Ν. Angulo Sánchez για χορήγηση ειδικής άδειας. ·

Tο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

____________

1 - EE C 220 της 12.9.2009, σ. 43.