Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (3o τμήμα) της 15ης Δεκεμβρίου 2010 - Almeida Campos κ.λπ. κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-14/09) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Προαγωγή - Προαγωγές 2008 - Συγκριτική εξέταση των προσόντων μεταξύ μονίμων υπαλλήλων του γλωσσικού κλάδου και μονίμων υπαλλήλων γενικών καθηκόντων)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Ana Maria Almeida Campos (Βρυξέλλες, Βέλγιο) κ.λπ. (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis και É. Marchal, δικηγόροι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Bauer, G. Kimberley)

Αντικείμενο

Ακύρωση των αποφάσεων της ΑΔΑ περί μη προαγωγής των προσφευγουσών στον βαθμό AD 12 κατά τις προαγωγές του 2008 και, κατά το μέτρο του αναγκαίου, των αποφάσεων περί προαγωγής στον βαθμό αυτό, για το ίδιο έτος προαγωγών, των υπαλλήλων των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προαχθέντων που δημοσιεύθηκε στην CP (εσωτερική ανακοίνωση) αριθ. 72/08 της 21ης Απριλίου 2008.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Ακυρώνει τις αποφάσεις με τις οποίες το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνήθηκε να προαγάγει στον βαθμό AD 12 τις Α. Μ. Almeida Campos, R. Dariol, S. Morello και K. Verstreken κατά τις προαγωγές του 2008.

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

____________

1 - EE C 90 της 18.4.09, σ. 40.