Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. decembra spriedums - Bleser/Eiropas Savienības Tiesa

(lieta F-25/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunus, mazāk labvēlīgus noteikumus - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. un 13. pants - Pārskatāmības princips - Saistības starp pakāpi un nodarbinātību princips - Diskriminācijas aizliegums vecuma dēļ - Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses - Labas pārvaldības princips - Tiesiskās drošības un retroaktivitātes aizlieguma principi - Reformatio in pejus aizlieguma princips - Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips - Labas ticības princips - Patere legem quam ipse fecisti princips

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Thomas Bleser (Nittel, Vācija) (pārstāvji - P. Goergen un M. Wehrheim, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa (pārstāvji - sākotnēji M. Schauss, pēc tam A. V. Placco un M. Glaeser)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Arpio Santacruz un M. Simm)

Priekšmets

Eiropas Savienības Tiesas lēmuma par prasītāja, kas tika iekļauts rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās, klasificēšanu, piemērojot mazāk labvēlīgus to noteikumus [(EK, EURATOM) Nr. 723/2004, XIII pielikuma 12. pants, ar ko groza Civildienesta noteikumus], atcelšana - Prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

lietas dalībnieki sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.

____________

1 - OV C 117, 26.05.2007., 36. lpp.