Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 16. decembra 2010 - AG/Parlament

(vec F-25/10)1

(Verejná služba - Úradníci - Prepustenie po skončení skušobnej doby - Zjavná neprípustnosť - Omeškanie s podaním žaloby - Oznámenie prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením o prijatí)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: AG (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: S. Seyr a V. Montebello-Demogeot, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobkyne po skončení skúšobnej doby, ako aj náhrada údajne spôsobenej škody

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    AG znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 161, 19.6.2010, s. 58.